cancel1
Lei Shen
Lei Shen

Lei Shen

Position: Partner
Firm: Mayer Brown
Age: 39
Lei Shen

Lei Shen

23 United States

Position:Partner

Firm: Mayer Brown

Age:39

Lei Shen